ประกาศโรงเรียนนาแกพิทยาคม

พิมพ์
เขียนโดย Administrator   

1. เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

3. เพจ facebook ของโรงเรียน คือ สภานักเรียนโรงเรียนนาแกพิทยาคม  2565